Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Dolní Újezd

2. Důvod a způsob založení

Právní rámec postavení obce Dolní Újezd je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.).

3. Organizační struktura

Dolní Újezd - Organizační struktura (dolniujezd.cz)

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad DolníÚjezd
569 61 Dolní Újezd 281

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dolní Újezd
569 61 Dolní Újezd 281

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, středa  7.30 – 11.30    12.30 – 17.00

Úterý, čtvrtek    9.00 – 11.00    13.00 – 14.00

 4.4 Telefonní čísla

461 632  821
461 632 822

4.5 Čísla faxu

nemáme

4.6 Adresa internetové stránky

www.dolniujezd.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@dolniujezd.cz

4.8 Další elektronické adresy

obec@dolniujezd.cz
datová schránka:  j4abqyf

5. Případné platby lze poukázat

1283415349/0800
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00276596

7. DIČ

CZ00276596

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územně plánovací dokumentace

Rozpočtový výhled obce
Místní program obnovy venkova

8.2 Rozpočet

Dolní Újezd - Úřední deska (dolniujezd.cz)

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznaného elektronického podpisu doručená na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu. Elektronické na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

www.dolniujezd.cz/ke-stazeni

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

www.portal.gov.cz

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavnízákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví
Zákon č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel
Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 Sb, , občanský zákoník

Úplné znění právních předpisů je dostupné na
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

www.dolniujezd.cz/vyhlasky-narizeni-obce

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad  za poskytování informací

Připravuje se

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad  za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dolní Újezd - Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. vč. výročních zpráv (dolniujezd.cz)