ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k mezinárodní situaci a nejistým prognózám v oblasti dodávek ruského plynu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí k omezení podpory na plynové kondenzační kotle.
Nově platí, že dotace na plynový kondenzační kotel bude poskytnuta pouze v případě, kdy ke dni 30. 4. 2022 byla výměna kotle již realizována nebo byla nejdéle k tomuto datu vystavena závazná objednávka.
Uvedené omezení bude kompenzováno navýšením maximální výše dotace na tepelná čerpadla o 50 tisíc korun, tedy z celkových 130 000 Kč na celkových 180 000 Kč.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
v Pardubickém kraji

aktuální informace na:
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji

 

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.

Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje podmínku nízkopříjmové domácnosti.  

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti.

Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti,
 • souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel jediným jejím vlastníkem (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou),
 • závazná objednávka – dokládá se v případě žádosti na pořízení plynového kondenzačního kotle. Ze Závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Pokud je žádost o podporu podána po realizaci projektu a z doložených podkladů (zejména ze Zprávy o montáži) je zřejmé, že realizace proběhla před termínem 30. 4. 2022, není doložení závazné objednávky relevantní,
 • další doklady stanovené ve výzvě.

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 • plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč,
 • kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
 • tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.
 *úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím    
   garantována pouze  v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla 
   vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022

27. 1. 2022 - Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

PZKO pro zónu Severovýchod CZ05 byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, z důvodu přetrvávajícího překročení imisních limitů pro karcinogenní benzo[a]pyren v naší obci. Tato znečišťující látka je do ovzduší vypouštěna majoritně z lokálních topenišť (zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí a dřevo).

Z tohoto důvodu PZKO stanovila naší obci opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť viz. časový plán obce Dolní Újezd pro provádění opatření PZKO.

Naleznete zde aktuální odkazy na platnou legislativu a povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém příkonu 300kW a nižším.

Časový plán pro provádění opatření

Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05
dle aktualizace zveřejněné ve Věstníku MŽP 27.ledna 2021
(schváleno Radou obce Dolní Újezd usnesením č. 8/86/2022 dne 10.1.2022

 

I. Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší

Řešení stížností na obtěžování kouřem, místní šetření, spolupráce s ORP Litomyšl

(Průběžně, od 1.Q/2022)

 • Mapování zdrojů na pevná paliva na území obce Dolní Újezd
  • Evidence a vyhodnocení stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů občanů
  • Místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva ve spolupráci s osadními výbory v místních částech
  • Místní šetření z vlastního podnětu – vizuální kontrola kouře z komínů
 • Kontrolní činnost – spolupráce s ORP

  • Místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva –
  • spolupráce při předkládání výsledků ORP Litomyšl

Finanční podpora
(ihned po obdržení informací od kraje a MŽP)

 • Informování veřejnosti o dotačních programech kraje a státu (lokální tisk, web města, přímé informování konkrétních vytipovaných domácností)

II. Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva

Osvětová činnost
(2022-2023 a dále dle situace)

 • Témata osvětové činnosti:
  • Jak správně provozovat domácí zdroje vytápění
  • Jaké je vhodné palivo (jaké je nevhodné, jaké je zakázané)
  • Jaké jsou povinnosti provozovatelů zdrojů
  • Jaké jsou aktuální dotační programy města, kraje, státu (jakým způsobem je možné se ucházet o dotaci)
 • K osvětové činnosti bude využito:

  • Lokální tisk (Obecní noviny), web Obce, přímé informování vytipovaných domácností
  • Po dohodě oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů